ÖĞRETİM ÜYESİ VE ARAŞTIRMACI YETİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANACAK DESTEKLER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yüksek lisans, doktora, doktora sonrası araştırma İçin yurtdışına gönderilecek öğretim elemanları için yükseköğretim kurumlarına ödenen Tutarların kullanımı, bütçeleştirilmesi ile diğer hususları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Esas ve Usullerde geçen;

a) Öğretim elemanları: Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yüksek lisans, doktora, doktora sonrası araştırma için yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarını,

b) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

c) Yükseköğretim kurumu: Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitülerini ifade eder.

Başvuru Şartları

MADDE 4 – (1) Yüksek lisans eğitiminin tez aşamasında olanlara ilişkin başvuru şartları:

a) T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda öğretim görevlisi, okutman veya araştırma görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak,

b) Yüksek lisans öğrencisi olmak,

c) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan alanı ile ilgili araştırma, inceleme yapabilmesine imkan sunan bir kabul belgesi almak,

d) Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son 5 yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS -en az 60 puan- veya uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile belgelendirmek (Eğitim dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu yapar.)

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

(2) Doktora eğitiminin tez aşamasında olanlara ilişkin başvuru şartları:

a) T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak,

b) Doktora derslerini tamamlamış, yeterlik sınavını geçmiş ve halen tez aşamasında olmak,

c) Başvuru tarihi itibariyle, son dört yıl içinde doktora programına başlamış olmak,

d) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden “Misafir Araştırmacı” veya dengi bir statüde kabul almak,

e) Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son beş yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS -en az 65 puan- veya Uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile belgelendirmek (Eğitim dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu yapar)

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

(3) Doktora sonrası araştırma için başvuru şartları:

 

a) T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi veya yardımcı doçent kadrosunda çalışıyor olmak,

b) Başvuru tarihi itibariyle, doktora derecesini yurt içinde son 5 yılda almış olmak,

c) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden doktora sonrası çalışma için kabul almak,

 

 

d) Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son beş yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS -en az 70-veya uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile belgelendirmek (eğitim dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu yapar).

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

f) Araştırma görevlisi veya yardımcı doçentin çalıştığı ve kabul aldığı kurum tarafından uygun bulunan çalışma planının olması.

(4) Öğretim üyelerinin başvuru şartları:

a) T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda devamlı statüde profesör, doçent veya yardımcı doçent kadrosunda çalışıyor olmak,

b) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden “Misafir Araştırmacı veya dengi bir statüde kabul almak,

c) Son üç yıl içinde kamu kaynağı kullanarak, bir aydan uzun süreli yurtdışında bulunmamış olmak,

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 5- 

(1) Bu Esas ve Usuller kapsamında öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yüksek lisans, doktora, doktora sonrası araştırma için yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarından belirlenen şartları sağlayanlar, bağlı bulunduğu fakülte veya enstitüye başvurularını yaparlar. Enstitü/Fakülte yönetim kurulunda değerlendirilerek yurtdışına gönderilmesi uygun bulunan başvurular ilgili rektörlük aracılığıyla YÖK’e teklif edilir.

(2) Rektörlüklerce YÖK’e gönderilen teklifler, Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirme Kurulunca oluşturulan komisyonda incelendikten sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır.

Görevlendirme Süreleri

MADDE 6- 

    (1) Yükseköğretim kurumlarına aktarılan kaynağın kullanımı;

a-Yüksek lisans dönemi için en fazla 3 ay,

b- Doktora araştırma süresi en fazla 1 yıl,

c- Doktora sonrası araştırma süresi için en fazla 1 yıl,

d- Öğretim üyeleri için en az 1 ay en fazla 3 ay

ile sınırlıdır.

     (2) Öğretim elemanlarının bu amaçla yurtdışında görevlendirmeleri 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca yapılır.

Ödemeler

MADDE 7- (1) Yüksek lisans, doktora tez araştırma destekleri ile doktora sonrası araştırma desteği kapsamında yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarına ilgili mevzuatı, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile zorunlu sağlık sigortası ödemeleri yapılır. Bu ödemeler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.

Kaynak aktarımı

MADDE 8- (1) 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre YÖK bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten yurtdışına gönderilmesi uygun bulunan öğretim elemanlarının 7 nci maddesinde belirtilen giderleri için ödenecek tutarlar, YÖK Bütçesine gider kaydedilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle YÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilgili yükseköğretim kurumlarına ödenir. YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlar karşılığı, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından bir yandan (B) işaretli cetveline öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvele ödenek olarak kaydedilir.

Harcama ve iade

MADDE 9- (1) Yükseköğretim kurumlarına öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla ödenen tutarlar, YÖK kararı ile belirlenen dağılıma uygun olarak harcanır. Bu kapsamda ödenen tutarlardan 6 ncı maddede belirlenen sürelerde kullanılmayan kısmı, YÖK’ün ilgili hesabına iade edilir.

 

 

Sorumluluk

MADDE 11 – (1) Yükseköğretim kurumları, bu Esas ve Usullerde kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK’e gerekli bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Esas ve Usuller, YÖK yürütme kurulu kararıyla yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 - (1) Bu Esas ve Usulleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

ÜLKELER

ARAŞTIRMA DESTEKLERİ GÜNLÜK YEVMİYE MİKTARI*

ÖĞRETİM ÜYELERİ DESTEK GÜNLÜK YEVMİYE MİKTARI

UÇAK BİLETİ

AYLIK SAĞLIK SİGORTASI

ABD

51 $

80 $

2500 $

70 $

ALMANYA

42 EURO

70 EURO

1000 EURO

70 EURO

AVUSTRALYA

56 A$

47 A$

2500 A$

70 A$

AVUSTURYA

39 EURO

64 EURO

1000 EURO

70 EURO

BELÇİKA

34 EURO

67 EURO

1000 EURO

70 EURO

DANİMARKA

240 DK

402 DK

7500 DK

520 DK

FİNLANDİYA

33 EURO

54 EURO

1000 EURO

70 EURO

FRANSA

45 EURO

74 EURO

1000 EURO

70 EURO

HOLLANDA

39 EURO

74 EURO

1000 EURO

70 EURO

İNGİLTERE

34 £

51 £

1000 £

70 £

İRLANDA

51 EURO

46 EURO

1000 EURO

70 EURO

İSPANYA

39 EURO

74 EURO

1000 EURO

70 EURO

İSVEÇ

233 İK

448 İK

9000 İK

630 İK

İSVİÇRE

93 İF

89 İF

1250 İF

90 İF

İTALYA

28 EURO

67 EURO

1000 EURO

70 EURO

JAPONYA

6401 JY

6950 JY

210000 JY

5750 JY

KANADA

53 K$

70 K$

2500 K$

70 K$

NORVEÇ

227 NK

392 NK

7850 NK

550 NK

ÜRDÜN

39 $

60 $

1000 $

70 $

YENİ ZELANDA

39 $

60 $

2500 $

70 $

KAZAKİSTAN

18 $

32 $

1000 $

70 $

KIRGIZİSTAN

18 $

32 $

1000 $

70 $

MOĞOLİSTAN

18 $

32 $

1000 $

70 $

ÖZBEKİSTAN

18 $

32 $

1000 $

70 $

TACİKİSTAN

18 $

32 $

1000 $

70 $

TÜRKMENİSTAN

18 $

32 $

1000 $

70 $

RUSYA FEDERASYONU

18 $

32 $

1000 $

70 $

DİĞER ÜLKELER

35 $

60 $

1000 $

70 $

DİĞER AB ÜLKELERİ

35 EURO

60 EURO

1000 EURO

70 EURO

*: 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca ilk altı ay tablodaki miktar kadar, altı aydan sonra her gün için tablodaki miktarın 2/3’ü hesaplanarak ödeme yapılacaktır.

**: Kırım, Tataristan, Çeçenistan Dağıstan

 

 

 | ÖYP Usul ve Esasları | ÖYP Giderleri ve Harcamalar | ÖYP Başvuru İşlemleri | ÖYP Araştırma Görevlileri | ÖYP Burs ve Koşullar |ÖYP Üniversiteleri | ÖYP İşlemleri | İlgili Birimler | İletişim |

 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013 Tüm hakları saklıdır.