Aşağıda 2010 yılı ÖYP yönetmeliği yer almaktadır. Bu yönetmelik 14.08.2012

tarihinde https://basin.yok.gov.tr/?page=duyurular&v=read&i=103 linkinden (YÖK sitesi) alınmıştır.

 

“ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Öğretim

Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim

kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü

eğitim yaptırılması yoluyla, öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2(1) Bu Esas ve Usuller, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının işleyişine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Esas ve Usuller, 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun 10 uncu

maddesi,

(2) 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, “Kadroların Kullanımına İlişkin Esaslar” başlıklı 22 nci

maddesinin 5 inci fıkrası, hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Esas ve Usullerde geçen;

a) ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

b) YÖK-ÖYP Komisyonu: Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bir Yürütme Kurulu üyesi başkanlığında

farklı branşlardan beş öğretim üyesi ve bir DPT temsilcisinden oluşturulan komisyonu,

c) ÖYP Araştırma Görevlisi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na katılan lisansüstü eğitim yapan araştırma

görevlisini,

ç) ÖYP Üniversitesi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü öğretim veren yükseköğretim

kurumunu,

d) ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi: Yükseköğretim kurumlarında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının

sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve

işlemlerin yürütülmesinden ile her türlü harcamanın yapılmasında yetkili ve sorumlu birimi,

e) ÖYP Kurum Koordinatörü: OYP Kurum Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına

yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından belirlenen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişiyi,

f) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından ÖYP kurum koordinasyon biriminde görevli personel

arasından belirlenen kişi ya da kişileri,

g) Harcama yetkilisi: ÖYP kurum koordinatörünü,

h) Muhasebe birimi: Yükseköğretim kurumlarında muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü birimi,

ı) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu kişiyi,

i) Özel hesap: Yükseköğretim kurumları bütçelerinde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı için YÖK tarafından

ÖYP Üniversitelerine aktarılan ödeneğin tutulduğu ve kamu bankalarının birinde açtırılan özel hesabı,

j) ÖYP Puanı: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına araştırma görevlisi olmak üzere başvuran adayların ya da

program gereğince bir ÖYP üniversitesine eğitim görmek amacıyla başvuran ÖYP araştırma görevlilerinin lisans

genel not ortalamasının %35’i ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda

alınan puanın %50’si ve varsa yabancı dil puanının %15’i alınarak hesaplanan ve en son girilen ALES ve Yabancı

Dil Sınav sonuçlarına göre güncellenebilen puanı,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

l) Yükseköğretim Kurumu: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerini,

m) Program: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

n) Yabancı Dil Sınavı: ÜDS, KPDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Değerlendirme ve Atama

ÖYP Araştırma Görevlisi Kontenjanları

MADDE 5 – (1) Yükseköğretim kurumları, program kapsamında alınmasını istedikleri anabilim dalları itibariyle

araştırma görevlisi sayılarını ve araştırma görevliliğine başvuruda bulunacakların lisans veya lisansüstü

mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları belirleyip YÖK’e bildirir. YÖK Yürütme Kurulu, programa katılmak üzere

başvuruda bulunan yükseköğretim kurumlarının taleplerini değerlendirir ve ÖYP araştırma görevlisi

kontenjanlarını belirler.

Başvuru ve Değerlendirme

MADDE 6 –(1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile YÖK resmi internet

sitesinde ilan edilen ÖYP araştırma görevlisi kontenjanlarına, belirlenen koşulları karşılayan adaylar ilgili

rektörlüklere bireysel olarak başvururlar. Değerlendirme ve atamalar cari usullere göre yapılır.

(2)ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına, ilgili yükseköğretim kurumunun senato kararı ile ÖYP puanları esas

alınarak da atama yapılabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Öğretimi ve Lisansüstü Eğitim

Yabancı Dil Eğitimi

MADDE 7 — (1) Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 puanın altında olan ÖYP araştırma görevlilerine istekleri halinde

ÖYP Puanları ve tercihleri esas alınarak Yükseköğretim Kurulunun belirlediği yurtiçindeki üniversitelerde 6 aya

kadar yabancı dil eğitimi verilir.

(2) Yurtiçindeki en çok 6 aylık yabancı dil eğitimini tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri, kadrolarının bulunduğu

üniversitelere dönerler.

 

(3)Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 ve üzeri puan alan ÖYP araştırma görevlileri, istekleri halinde yabancı dil eğitimi

için 3 ay süreyle yurtdışına gönderilir.

(4)Yabancı Dil eğitim programlarının başlama tarihinden en geç 1 yıl sonra, yapılacak ilk Yabancı Dil Sınavından

65 ve üzeri puan alamayan ÖYP araştırma görevlileri ÖYP Programı kapsamında yapılan desteklerden

faydalanamazlar.

ÖYP Öğrenci Kontenjanları ve yerleştirme

MADDE 8 – (1) Programa öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla katılan yükseköğretim kurumları, lisansüstü öğrenim

verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim-öğretim ve araştırma

altyapılarını, ÖYP dışı mevcut ve bu kapsamda almayı planladıkları öğrenci sayılarını ve bu öğrencilerde

arayacakları asgari şartları YÖK’e bildirir. Yürütme Kurulu tarafından YÖK-ÖYP Komisyonunun görüşü de

alınarak bu talepler arasından ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar, öğrenci kontenjanları ve

öğrencilerin kabulüne ilişkin şartlar YÖK resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) 65 ve üzeri Yabancı Dil Sınav puanı olan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK tarafından ilan edilen ÖYP

lisansüstü programlarına, lisansüstü öğrenci olarak kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ilgili

üniversitelere görevlendirilir.

Öğrenim Süresi

MADDE 9 — (1) ÖYP öğrenim süresi yüksek lisans için 4, doktora programı için 8, bütünleştirilmiş

doktora programı için 10 yarıyıldır. Tez çalışmalarını tamamlayamayan araştırma görevlilerine, tez izleme

komitesinin gerekçeli kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yüksek lisans için 2; doktora veya bütünleştirilmiş

doktora programı için en fazla 4 yarıyıl ek süre verilebilir. Kendilerine ek süre verilen araştırma görevlileri,

ek süre boyunca, bu program kapsamında verilen desteklerden yararlanamazlar.

(2) Ek süre de dâhil belirtilen süreler içinde çalışmalarını tamamlayamayan veya programa devam etmek

istemeyen ÖYP araştırma görevlilerine mecburi hizmet sözleşmesi maddeleri uygulanır.

Mecburi Hizmet Sözleşmesi

MADDE 10 — (1) Eğitim programına başlayan ÖYP araştırma görevlileri, kadrosunun bulunduğu üniversiteye

karşı sorumlu olmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 nci maddesi hükmü çerçevesinde bir mecburi hizmet

sözleşmesi imzalar.

Danışman Atanması ve tez izleme komitesi

MADDE 11 — (1) ÖYP araştırma görevlilerine, lisansüstü öğrenim için kayıtlı oldukları enstitü tarafından bir

danışman görevlendirilir. Danışman, her yarıyıl sonunda öğrenci hakkında, ilgili enstitü tarafından belirlenen

esaslara uygun olarak hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar düzenli olarak

öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversiteye iletilir.

(2) Dersleri başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlilerinin tez çalışmalarını değerlendirmek üzere, enstitü

tarafından, varsa mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversitede görev yapan bir öğretim üyesinin de katılımıyla

en az üç öğretim üyesinden meydana gelen bir tez izleme komitesi oluşturulur. Bu komite her yarıyıl sonunda

toplanarak ÖYP araştırma görevlisinin tez çalışmasını değerlendirerek bir rapor hazırlar. Raporun bir nüshası

ÖYP araştırma görevlisinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversiteye iletilir.

(3) Dersleri başarı ile tamamlayarak tez aşamasına geçen ÖYP araştırma görevlileri, tez danışmanının olumlu

görüşü ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile atandıkları üniversitede tez çalışmalarını yürütebilirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖYP Bütçesi, Harcamalar, Özel Hesap ve Kaynak Aktarımı

ÖYP Araştırma Görevlisi Bütçesi

Madde 12 - (1) ÖYP araştırma görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere Yükseköğretim Kurulu

tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisine ait olmak üzere eğitim, öğretim ve araştırma amacıyla bir kaynak

tahsis edilir. Tahsis edilen ödeme miktarı bir proje fonu; yurt dışı kısa ve uzun süreli bilimsel amaçlı toplantı

giderleri; yurtiçi ve yurtdışı yabancı dil dâhil eğitim-öğretim masrafları; ÖYP üniversitesine alınacak ofis

ekipmanları, sarf malzemeleri ve makine-teçhizat alım ve bakım onarım destek harcamaları; danışmanları için

kısa süreli yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı toplantı giderleri, tez çalışmaları ile eğitim programı kapsamında

yapılacak diğer mecburi ödemelerden oluşur.

Yabancı Dil Eğitimi Harcamaları

Madde 13- (1) ÖYP kapsamında yurt içinde yabancı dil eğitimi veren yükseköğretim kurumlarına bu eğitimlerin

karşılığında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı harcama kalemleri kapsamında ödeme yapılır. Yapılacak ödeme

miktarı YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenerek ilgili yükseköğretim kurumlarına aktarılır.

(2) Yurt dışında yapılacak yabancı dil öğretim bedelleri, ilgili ÖYP araştırma görevlisinin bulunduğu yükseköğretim

kurumlarının hesabına aktarılır.

Kaynak aktarımı

MADDE 14 - (1) YÖK bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten program uyarınca

desteklenmesine karar verilen başvurulara ilişkin uygun görülen tutarlar, YÖK bütçesine gider kaydedilmek

suretiyle program yürütücüsü yükseköğretim kurumunun kamu bankalarından birinde Öğretim Üyesi Yetiştirme

Programı Destek Hesabı adıyla açtıracağı banka hesabına aktarılır. Aktarılan tutarlar, ilgili yükseköğretim

kurumunun bütçesine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenir. Özel hesaplarda izlenen tutarlar,

yükseköğretim kurumlarının Strateji Geliştirme Birimlerince açılmış bulunan diğer banka hesapları ile

ilişkilendirilmez. ÖYP kapsamında yapılacak aktarmalara ilişkin süreler ve miktarlar YÖK Yürütme Kurulu

tarafından belirlenir.

Özel hesaptan yapılacak harcamalar

MADDE 15 - (1) Özel hesaplarda izlenen tutarlar sadece ÖYP kapsamında yapılacak harcamalarda kullanılır. 12

inci maddede belirtilen her bir harcama kalemi için yapılacak ödemelere ilişkin üst sınırlar, YÖK Yürütme Kurulu

tarafından belirlenir.

Özel hesabın kullanımı

MADDE 16 - (1) Özel hesaptan yapılacak ödemelere ilişkin gider gerçekleştirme işlemleri, ÖYP Kurum

Koordinasyon Birimi tarafından yerine getirilir. Yükseköğretim kurumu üst yöneticisi tarafından ÖYP Kurum

Koordinasyon Biriminde görevli personel arasından belirlenen gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip

tahakkuk eden giderler, harcama yetkilisinin muhasebe birimine, muhasebe yetkilisinin de bankaya vereceği

talimat üzerine ilgililer adına özel hesaptan ödenir.

Yurtdışı Çalışmalar

MADDE 17 — (1) ÖYP araştırma görevlileri, bu amaçla Yükseköğretim Kurumlarına kendileri için tahsis edilen

miktarı aşmamak kaydıyla, gerektiğinde danışmanları ile birlikte kısa süreli yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara

katılabilirler. Söz konusu yurtdışı bilimsel toplantılara katılma giderleri de proje kapsamında desteklenir. Ayrıca

ÖYP araştırma görevlileri, yüksek lisans eğitimleri süresince en çok üç ay, doktora eğitimleri süresince de en çok

12 ay yurt dışında bir üniversitede eğitim-öğretimlerini veya araştırmalarını sürdürebilirler. Kısa süreli yurtiçi ve

yurtdışı faaliyetlerine ilişkin harcamalarda 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri geçerlidir. Ancak, bir ayı aşan

süreler için ÖYP araştırma görevlilerine 1416 sayılı kanun hükmünce ödenen burs miktarınca aylık ödeme yapılır.

Muhasebeleştirme işlemleri ve belgeleri

MADDE 18- (1) Özel hesaba aktarılan tutarlar ile bunlardan yapılan harcamalar bütçe gelir-gider hesaplarıyla

ilişkilendirilmeksizin, emanet hesaplarda izlenir. Emanet hesaplardan yapılan bütün işlemlerde Merkezi Yönetim

Muhasebe Yönetmeliği eki muhasebe işlem fişi, muhasebeleştirme belgesi olarak kullanılır. Muhasebeleştirme

belgelerinin ekine harcama belgelerinin asılları eklenir. Harcama belgelerinin onaylı nüshaları da ÖYP Kurum

Koordinasyon Ofislerinde muhafaza edilir.

Harcama belgeleri ve muhafazası

Madde 19- (1) ÖYP kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri

Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanır. ÖYP faaliyetleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgelerin

nüshaları, ilgili yükseköğretim kurumu ÖYP Kurum Koordinasyon Ofislerinde genel hükümlere göre muhafaza

edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

Aktarma ve iade

MADDE 20 - (1) Özel hesaplarda izlenen tutarlar, 14 üncü madde uyarınca YÖK kararı ile belirlenen dağılıma

uygun olarak harcanır. Ancak, söz konusu dağılımda aktarma amacı doğrultusunda kullanılamayacağı anlaşılan

tutarlar arasında ve diğer gider kalemlerinden bu gider kalemlerine üst yöneticinin onayı ile aktarma yapılabilir.

ÖYP kapsamında özel hesapta izlenen tutarlardan program süresi sonunda kullanılmayan tutarlar, YÖK’ün ilgili

hesaplarına iade edilir.

Sorumluluk

MADDE 21- (1) Yükseköğretim kurumları, bu Esas ve Usullerde kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun

olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK’e gerekli bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.

Denetim

MADDE 22 - (1) Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanununa göre denetlenir. ÖYP’nin uygulanmasına ilişkin olarak yükseköğretim kurumunca yapılan iç denetim

sonucunda bu Esas ve Usullere aykırılık teşkil eden bir hususun tespiti halinde bu durum ilgili yükseköğretim

kurumu tarafından YÖK’e iletilir. ÖYP’nin yükseköğretim kurumlarındaki uygulamaları gerek görülmesi halinde

ayrıca YÖK tarafından denetlenebilir. ÖYP faaliyetlerinde Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil eden fiillerin

tespiti halinde görevliler hakkında ilgili yükseköğretim kurumu tarafından genel hükümlere göre işlem yapılır.

(2) Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay denetimine tabidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Lisansüstü öğretimin tamamlanması ve öğretim üyeliğine atanma

MADDE 23 — (1) Doktora programından başarı ile mezun olan ÖYP araştırma görevlileri; en geç bir ay içinde

mecburi hizmetle yükümlü olduğu üniversitedeki görevlerine dönerler. Öğretim üyesi kadro ilanlarında ÖYP

kapsamında lisansüstü öğrenimini başarı ile tamamlayan araştırma görevlilerinin bulunduğu anabilim dallarına

öncelik tanınır.

MADDE 24 — (1) 31/07/2008 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına atanan

ve halen aynı kadroda bulunan araştırma görevlilerinden, ÖYP puanı, bu usul ve esaslar çerçevesinde aynı

üniversitenin aynı anabilim dalına atanan araştırma görevlileri ile eşit ya da daha yüksek olanlar, yükseköğretim

kurumlarının ilgili yönetim kurullarının önerisi ve YÖK Yürütme Kurulu’nun kararı ile bu usul ve esaslar

çerçevesinde ÖYP araştırma görevlisi desteklerinden faydalandırılırlar.

(2) Bu usul ve esasların yürürlüğe girmesinden önce, ÖYP programına dahil olan üniversiteler de DPT

tarafından daha önce aktarılmış meblağlar dikkate alınarak YÖK Yürütme Kurulu’nun kararı ile bu usul ve esaslar

çerçevesinde ÖYP araştırma görevlisi desteklerinden faydalandırılırlar.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu esas ve usuller hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.”

Kadroların üniversitelere dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir:

Ahi Evran 35

Kastamonu Üniversitesi 30

Düzce Üniversitesi 35

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 35

Uşak Üniversitesi 35

Rize Üniversitesi 65

Namık Kemal Üniversitesi 55

Erzincan Üniversitesi 40

Aksaray Üniversitesi 35

Giresun Üniversitesi 30

Hitit Üniversitesi 35

Bozok Üniversitesi 35

Adıyaman Üniversitesi 35

Ordu Üniversitesi 35

Amasya Üniversitesi 35

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 70

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 45

Sinop Üniversitesi 35

Siirt Üniversitesi 35

Nevşehir Üniversitesi 70

Karabük Üniversitesi 70

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 60

Çankırı Karatekin Üniver. 70

Artvin Çoruh Üniversitesi 50

Bilecik Üniversitesi 40

Bitlis Eren Üniversitesi 40

Kırklareli Üniversitesi 70

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 70

Bingöl Üniversitesi 60

Muş Alparslan Üniversitesi 60

Mardin Artuklu Üniversitesi 50

Batman Üniversitesi 40

Ardahan Üniversitesi 50

Bartın Üniversitesi 70

Bayburt Üniversitesi 70

Gümüşhane Üniversitesi 70

Hakkari Üniversitesi 35

Iğdır Üniversitesi 40

Şırnak Üniversitesi 35

Tunceli Üniversitesi 50

Yalova Üniversitesi 75

Genel Toplam 2.000__