ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla araştırma görevlisi kadrolarına atananlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesi ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından ÖYP Kurum Koordinasyon Biriminde veya diğer birimlerde görevli personel arasından belirlenen kişi ya da kişileri,

b) Harcama Yetkilisi : ÖYP Kurum Koordinatörünü,

c) ÖYP : Öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulunun uygun gördüğü yükseköğretim kurumlarında açılan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

ç) ÖYP Araştırma Görevlisi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında atanan araştırma görevlisini,

d) ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi: Yükseköğretim kurumlarında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının sekretarya hizmetlerinin, programa ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ile her türlü harcamanın yapılmasında yetkili ve sorumlu birimi,

e) ÖYP Kurum Koordinatörü: ÖYP Kurum Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından belirlenen ve üst yöneticiye karşı sorumlu olan kişiyi,

f) ÖYP Puanı: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına araştırma görevlisi olarak atanmak üzere başvuran adaylar için ya da program gereğince bir ÖYP yükseköğretim kurumuna lisansüstü eğitim-öğretim görmek amacıyla başvuran ÖYP araştırma görevlileri için YÖK Yürütme Kurulunca 5 inci madde kapsamında belirlenen kriter ve oranlar dikkate alınarak hesaplanan puanı,

g) ÖYP Üniversitesi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitim öğretim vermesi Yürütme Kurulunca uygun görülen yükseköğretim kurumunu,

ğ) Yabancı Dil Sınavı: ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen dil sınavını,

h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ı) Yükseköğretim Kurumu: Devlet üniversiteleri ile yüksek teknoloji enstitülerini,

i) Yürütme Kurulu: Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunu, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÖYP Kadroları, Başvuru, Değerlendirme ve Atama

Kadroların belirlenmesi

MADDE 4 -(1) Her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına bu program çerçevesinde yapılacak atama sayıları belirlenir. Atama yapılacak araştırma görevlisi kadro izinlerinin yükseköğretim kurumlarına dağılımı Yükseköğretim Kurulunca yapılır. Yükseköğretim kurumları ÖYP kapsamında atamak istedikleri araştırma görevlisi kadroları ile başvuracak adaylarda aranacak lisans veya lisansüstü mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları belirleyip YÖK'e bildirir. YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen atama yapılacak ÖYP araştırma görevlisi kadroları, YÖK'ün internet sitesinde ilan edilir.

ÖYP puanı

MADDE 5- (1) ÖYP kapsamında araştırma görevlisi olarak atanmak üzere başvuran her bir aday için ya da program gereğince bir ÖYP yükseköğretim kurumuna lisansüstü eğitim-öğretim görmek amacıyla başvuran her bir ÖYP araştırma görevlisi için bir ÖYP puanı hesaplanır.

(2) ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 25'i, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanın % 60'ı ve varsa yabancı dil sınavı puanın % 15'i dikkate alınır. Bu puan en son girilen ALES ve yabancı dil sınav sonuçlarına göre güncellenebilir. Adayların mezun oldukları alanlardaki başvurularında söz konusu puanlar arasında 10 puana kadar yüzdelik oranlarını artırmaya veya eksiltmeye ve ÖYP puanını % 10'a kadar artırmaya YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.

(3) Yürütme Kurulu, programın nesnel, etkin, verimli ve dengeli bir biçimde yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Başvuru, değerlendirme ve atama

MADDE 6 - (1) Adaylar, ilan edilen ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurularını, YÖK'ün internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre yapar. ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirmeler ÖYP puanı esas alınarak merkezi sistemle yapılır ve sonuçlar Yürütme Kurulunca onaylanmasını müteakip YÖK tarafından ilan edilir.

(2) Adayların ilan edilen kadrolara atamaları, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumları tarafından 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca yapılır. Atamaları sırasında beyanlarının doğruluğunun kontrolü ilgili yükseköğretim kurumunca yapılır. Atamalar; yabancı dil puanı 50'nin altında olanlar için en çok bir yıl, yabancı dil puanı 50-65 (65 hariç) puan arasında olanlar için ise en çok iki yıl süreyle yapılır.

(3) Yanlış beyanda bulunduğu halde ataması yapılan araştırma görevlilerinin atama işlemleri ile ilgili tüm cezai ve hukuki sorumluluk ilgiliye ve atamayı yapan yükseköğretim kurumu yetkililerine aittir.

(4) ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler, 10 uncu madde uyarınca kurumlarınca ilişikleri kesilenler ile ÖYP araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar üç yıl süre geçmeden yeniden ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar, bu süre geçtikten sonra yapılacak ilk başvuruda ÖYP puanı % 10 oranında düşürülür.

(5) Kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyanda bulundukları tespit edilenlerin ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına ataması yapılmaz ve bir daha ÖYP' ye başvuruları kabul edilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Yurt içinde yabancı dil eğitimi

MADDE 7 - (1) ÖYP kapsamında yükseköğretim kurumlarına atanan ve yabancı dil puanı 65'in altında olan araştırma görevlileri ÖYP puanları ve tercihleri esas alınarak merkezi yerleştirme sistemi ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına altı ay süreyle dil eğitimi almak üzere yerleştirilir.

(2) ÖYP araştırma görevlileri, eğitim süresi boyunca yabancı dil eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilirler.

(3) ÖYP araştırma görevlilerinin yurtiçi yabancı dil eğitimine katılmaları ve devam etmeleri zorunludur. Dil eğitimine katılmayanların veya yeterli dil puanı almış olsalar dahi dil eğitimine mazeretsiz olarak toplam 10 (on) iş günü devam etmeyenlerin kadro ile ilişikleri kesilir.

(4) Yurtiçindeki yabancı dil eğitimini tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönerler ve kurumlarını bilgilendirirler. Ancak ÖYP araştırma görevlisi olarak atandığı tarihten itibaren; yabancı dil puanı 50'nin altında olan araştırma görevlilerinin bir yılın sonunda, yabancı dil puanı 65'in altında olan araştırma görevlilerinin ise iki yılın sonunda kadroları ile ilişikleri kesilir.

Yurt dışında yabancı dil eğitimi

MADDE 8- (1) ÖYP araştırma görevlilerinden aşağıdaki şartları taşıyanlar, istekleri halinde yabancı dil eğitimi için en fazla altı ay süreyle 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında yurtdışına gönderilebilir.

(2) Araştırma görevlilerinin yurt dışında yabancı dil eğitimi alabilmeleri için;

a) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olmak kaydıyla, eğitim almak istedikleri yabancı dile ilişkin yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmak,

b) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan yabancı dil eğitimi için antetli ve imzalı kabul belgesi almak,

gereklidir.

(3) Yabancı Dil Eğitimi için yurtdışına gönderilecek araştırma görevlilerinden belirlenen şartları sağlayanlar, bağlı bulunduğu fakülte veya enstitüye başvurularını yaparlar. Enstitü/Fakülte yönetim kurulunda değerlendirilerek yurtdışına gönderilmesi uygun bulunan başvurular ilgili rektörlük aracılığıyla YÖK'e teklif edilir. Rektörlüklerce YÖK'e gönderilen teklifler Yürütme Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

(4) Yabancı Dil Eğitimi almak için yurtdışına gönderilecek araştırma görevlilerine yol masrafı, yevmiye ve zorunlu sağlık sigortası, yabancı dil eğitim giderleri olarak yapılacak ödemeler ülke ve ödeme unsurları itibarıyla Yürütme Kurulu tarafından bir liste halinde belirlenir ve ilgililere duyurulur. YÖK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından araştırma görevlisi için kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumuna aktarılacak kaynağın tutarı, kaynak aktarımı tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak hesaplanan Türk Lirası tutarını geçemez. Kaynak aktarılma tarihinden sonra meydana gelecek kur farkları hiçbir şekilde dikkate alınmaz. Bu ödemeler dışında ilgililere herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz.

(5) Yabancı dil eğitimini başarı ile tamamlayamayan, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü eğitim programlarından birine başlamayan, ÖYP'ye devam etmeyen, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda görevine başlamayan veya görevine başlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen araştırma görevlilerinin ilişikleri kesilerek haklarında imzaladıkları "Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi" hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Lisansüstü eğitim kontenjanları ve yerleştirme

MADDE 9 - (1) Öğretim üyesi yetiştirme programına katılmak isteyen yükseköğretim kurumları, lisansüstü eğitim verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim öğretim ve araştırma altyapılarını, ÖYP dışı lisansüstü öğrenci sayısı ve ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim vermeyi planladıkları araştırma görevlisi sayılarını YÖK'e bildirir.

(2) YÖK Yürütme Kurulu kararı ile ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar ile kontenjanları belirlenir. Belirlenen program ve kontenjanlar YÖK'ün internet sitesinde ilan edilir.

(3) Belirlenen kontenjanlara başvuracak adaylarda aranacak asgari şartlar yükseköğretim kurumlarının önerileri dikkate alınarak Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirmeler adayların ÖYP puanı esas alınarak Yürütme Kurulu tarafından merkezi sistemle gerçekleştirilir.

(4) Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için ilgili yükseköğretim kurumunca özel yetenek sınavı yapılır. Değerlendirme ve yerleştirme adayların ÖYP Puanının % 75'i ve ilgili yükseköğretim kurumunca yapılan özel yetenek sınavının % 25'i hesaplanarak yapılır.

(5) ÖYP kapsamında atanan ve yabancı dil sınav puanı 65 ve üzeri olan araştırma görevlileri, YÖK tarafından yerleştirildikleri ÖYP lisansüstü programlarına kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca ÖYP kapsamındaki diğer yükseköğretim kurumlarında görevlendirilebilirler. Talepleri halinde ÖYP kapsamında atanan ve yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan araştırma görevlileri yüksek lisans eğitimlerini atandıkları yükseköğretim kurumlarından da alabilirler. Ancak Doktora eğitimi için, ilgili anabilim dalının ÖYP kapsamında eğitim veren program sayılıp sayılmayacağına, kuruluş tarihinden itibaren 10 yıl geçmeyen yükseköğretim kurumları için, YÖK Yürütme Kurulunca karar verilir. İlgili alanda ÖYP kapsamında eğitim veren programlara sahip yükseköğretim kurumları kendi kadrolarına atanan araştırma görevlilerini YÖK Yürütme Kurulu kararı gerekmeksizin doktora eğitimine başlatabilirler.

(6) Atandığı tarihte veya yurtiçi yabancı dil eğitimi sonunda, Yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma görevlilerinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü eğitim programlarından birine başlamamaları durumunda kadroları ile ilişikleri kesilir.

(7) ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden önce Yürütme Kurulunca belirlenen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında başka bir yükseköğretim kurumu ve/veya bölümde lisansüstü eğitime başlamış araştırma görevlilerine aynı yerde lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen yükseköğretim kurumlarının kontenjan talepleri, Yürütme Kurulunca karara bağlanır.

(8) ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden sonra Yürütme Kurulunca belirlenen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında başka bir yükseköğretim kurumu ve/veya bölümde lisansüstü eğitime başlamış araştırma görevlilerine aynı yerde lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen yükseköğretim kurumlarının kontenjan talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(9) Halen bir devlet yükseköğretim kurumunda lisansüstü (yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora) eğitimine devam eden ÖYP araştırma görevlilerinin devam ettikleri yükseköğretim kurumu/bölüm/anabilim dalı Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilan edilen ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapabilecek yükseköğretim kurumları arasında yer alıyorsa, bu anabilim dalına yerleşen araştırma görevlileri bu yükseköğretim kurumuna tahsis edilen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında tutulur. Yükseköğretim kurumunun bu durumdaki araştırma görevlileri için kontenjan talep etmesine gerek yoktur.

(10) ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan araştırma görevlilerinin doktora eğitimlerine bir başka yerde devam etmelerine yükseköğretim kurumunun teklifi üzerine Yürütme Kurulunca karar verilir.

(11) ÖYP araştırma görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmaları esastır. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptırmak yükseköğretim kurumunun takdirindedir. Ancak, bölüm değişikliği yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yürütme Kurul kararı ile yapılabilir.

(12) Öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla öğretim elemanı temininde güçlük çekilen alanlarda yükseköğretim kurumları tarafından lisansüstü eğitim programlarının açılması hususunda Yürütme Kurulu gerekli tedbirleri alır.

Öğrenim süresi

MADDE 10 - (1) ÖYP araştırma görevlilerinin öğrenim süreleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen azami öğrenim süreleridir. 9 uncu maddenin yedinci ve dokuzuncu fıkraları uyarınca ÖYP kapsamına alınan araştırma görevlilerinin yabancı dil puanlarının 65'in altında olması nedeniyle yabancı dil eğitimi almaları durumunda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen azami öğrenim sürelerine 6 ay eklenir. Söz konusu Yönetmelikte belirlenen azami öğrenim sürelerine eklenen sürede alınan bilimsel hazırlık eğitimi süreleri için ÖYP kapsamında yükseköğretim kurumlarına destek yapılmaz.

(2) Bu Usul ve Esaslar gereğince yabancı dil yeterliliği sağlamak için verilen süreler ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince azami süre içinde çalışmalarını tamamlayamayan, ÖYP'ye devam etmek istemeyen, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda görevine başlamayan veya görevine başlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen ÖYP araştırma görevlilerinin ilişikleri kesilerek haklarında taahhütname ve kefaletname senedi uyarınca işlem yapılır.

(3) ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlileri, lisansüstü eğitim yaptıkları yükseköğretim kurumunun ilgili kararlarına uymakla yükümlüdür.

(4) Bu Usul ve Esaslara göre ÖYP kadrosu ile ilişik kesilmesi lisansüstü eğitimle de ilişik kesilmesi neticesini doğurmaz.

Danışman atanması ve tez izleme komitesi

MADDE 11 - (1) ÖYP araştırma görevlilerine, lisansüstü öğrenim için kayıtlı oldukları enstitü tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman, her yarıyıl sonunda araştırma görevlisi hakkında hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar düzenli olarak öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir.

(2) 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca bir başka yükseköğretim kurumunda görevlendirilen ÖYP araştırma görevlileri, mecburi hizmetle yükümlü bulundukları yükseköğretim kurumlarına yılda bir kez bilgilendirme amacıyla rapor sunmakla yükümlüdür.

(3) Dersleri başarı ile tamamlayarak tez aşamasına geçen ÖYP araştırma görevlileri, tez danışmanının olumlu görüşü ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile atandıkları yükseköğretim kurumunda tez çalışmalarını yürütebilirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kaynak Aktarımı, ÖYP Giderleri ve Harcamalar

Kaynak aktarımı

MADDE 12- (1) 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca yurt içinde ve yurt dışında öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten ÖYP çerçevesinde desteklenmesine karar verilen başvurulara ilişkin YÖK Yürütme Kurulu tarafından uygun görülen tutarlar, tahakkuk ettirilmek suretiyle ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine aktarılır. ÖYP kapsamında, yükseköğretim kurumlarına aktarılan tutarların karşılığı, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından bir yandan (B) işaretli cetveline öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvele ödenek olarak kaydedilir. Kaynak aktarımı, ÖYP araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim gördükleri yükseköğretim kurumlarına yapılır.

(2) ÖYP araştırma görevlisi kadrosuna atananlar için kaynak aktarımı Yürütme Kurulu kararı üzerine yapılır.

(3) 2010 yılından önce ÖYP'ye dahil olan araştırma görevlilerine Yükseköğretim Kurulu tarafından kaynak aktarımı yapılmaz.

ÖYP giderleri

MADDE 13- (1) ÖYP araştırma görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için eğitim-öğretim ve araştırma amacıyla yükseköğretim kurumuna aktarılan kaynaklar; ÖYP kapsamındaki proje giderleri, yurt içinde veya yurt dışında yapılacak yabancı dil eğitimi giderleri, lisansüstü eğitimin tez aşamasında yurt dışında sürdürülecek bir bölümüne ilişkin araştırma giderleri, eğitim-öğretim için gerekli alımlar, temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat alım, bakım, onarım ve destek harcamaları, ÖYP araştırma görevlileri ile bunların danışmanlarının yılda toplam 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi veya yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları (6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan ödemeler dahil) için kullanılır.

ÖYP kaynaklarının kullanımı

MADDE 14- (1) ÖYP kapsamında yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlardan yapılacak ödemelere ilişkin gider gerçekleştirme işlemleri ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi tarafından yerine getirilir.

Aktarma ve iade

MADDE 15 - (1) ÖYP kapsamında yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlar her bir ÖYP araştırma görevlisi için bu Usul ve Esaslara uygun olarak harcanır. Amacı doğrultusunda kullanılamayacağı anlaşılan tutarlar arasında ve diğer gider gruplarına aktarma yapılamaz. Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarına aktarılan tutarlardan kullanılmayanlar, YÖK'ün ilgili hesaplarına iade edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama belgeleri ve muhafazası

MADDE 16- (1) ÖYP kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. ÖYP faaliyetleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgelerin nüshaları, ilgili yükseköğretim kurumu ÖYP Kurum Koordinasyon Birimlerinde genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

Sorumluluk

MADDE 17 - (1) Yükseköğretim kurumları, bu Usul ve Esaslar ile kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK'e gerekli bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.

(2) ÖYP'nin işleyişi YÖK tarafından izlenir ve Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi ihtiyacının karşılanmasına katkısı değerlendirilir. Bu amaçla yükseköğretim kurumları itibarıyla ÖYP kapsamında yapılan atama sayısı, gider unsurları itibarıyla YÖK tarafından sağlanan destek tutarı, sistemden çıkan sayısı, mecburi hizmete başlayan ve başlamayan sayısı, yabancı dil eğitimine katılanların ve başarılı olanların sayısı ve benzeri veriler ile sistemin işleğine ilişkin değerlendirmeyi içeren bir rapor, mali yılın bitiminden itibaren üç ay içinde Yürütme Kurulu tarafından hazırlanarak YÖK Genel Kuruluna sunulur ve bir örneği Maliye Bakanlığına gönderilir.

Denetim

MADDE 18- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan harcamalar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. ÖYP'nın uygulanmasına ilişkin olarak yükseköğretim kurumunca yapılan iç denetim sonucunda bu Usul ve Esaslara aykırılık teşkil eden bir hususun tespiti halinde, bu durum ilgili yükseköğretim kurumu tarafından YÖK' e iletilir. ÖYP'nin yükseköğretim kurumlarındaki uygulamaları gerek görülmesi halinde ayrıca YÖK tarafından denetlenebilir.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay denetimine tabidir.

Yürürlükten kaldırılan düzenleme

MADDE 19 - (1) 26.06.2012 tarihli onayla yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 - (1) Bu Usul ve Esaslar, YÖK Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Usul ve Esasları Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

 

Aşağıdaki Yönetmelik, YÖK Sitesinden 14.08.2012 tarihinde alınarak buraya eklenmiştir. Alıntı yapılan

link: http://www.yok.gov.tr/content/view/1236 sitesine aittir.

 

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

kapsamında atanan araştırma görevlilerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda, lisansüstü

eğitim yaptırmak suretiyle öğretim üyesi yetiştirilmesini düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2(1)Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesi, Yükseköğretim

Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Merkezi Sınav

başlıklı Ek 8. Maddesi, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim

Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) ÖYP: Öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulunun uygun gördüğü yükseköğretim

kurumlarında açılan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

b) YÖKÖYP Komisyonu: Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bir Yürütme Kurulu üyesinin başkanlığında

farklı alanlarda en az beş öğretim üyesinden oluşturulan komisyonu,

c) ÖYP Araştırma Görevlisi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında atanan araştırma görevlisini,

ç) ÖYP Üniversitesi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitim öğretim vermesi

Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen Devlet yükseköğretim kurumunu,

d) ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi: Yükseköğretim kurumlarında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının

sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, programa ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ile her türlü harcamanın

yapılmasında yetkili ve sorumlu birimi,

e) ÖYP Kurum Koordinatörü: ÖYP Kurum Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına

yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından belirlenen ve üst yöneticiye karşı sorumlu olan kişiyi,

f) Harcama Yetkilisi: ÖYP Kurum Koordinatörünü,

g)Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından ÖYP Kurum Koordinasyon Biriminde görevli personel

arasından belirlenen kişi ya da kişileri,

h) ÖYP Puanı: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına araştırma görevlisi olarak atanmak üzerebaşvuran adayların

ya da program gereğince bir ÖYP yükseköğretim kurumuna lisansüstü eğitim‐öğretim görmek amacıyla başvuran

ÖYP araştırma görevlilerinin lisans genel not ortalamasının %25’i ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi

Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan puanın%60’ı ve varsa yabancı dil puanının %15’i alınarak hesaplanan

ve en son girilen ALES ve Yabancı Dil Sınav sonuçlarına göre güncellenebilen puanı

(ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

i) Yükseköğretim Kurumu: Devlet üniversiteleri ile yüksek teknoloji enstitülerini,

j) Yabancı Dil Sınavı: ÜDS, KPDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen dil sınavını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÖYP Araştırma Görevlisi Kadroları, Başvuru, Değerlendirme ve Atama

Kadroların belirlenmesi

MADDE 4 –Her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına bu program

çerçevesinde atama yapılacak kadro izin sayıları belirlenir. Atama yapılacak araştırma görevlisi kadro izinlerinin

yükseköğretim kurumlarına dağılımı Yükseköğretim Kurulunca yapılır. Yükseköğretim kurumları ÖYP kapsamında

atamak istedikleri araştırma görevlisi kadroları ile başvuracak adaylarda aranacak lisans veya lisansüstü

mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları belirleyip YÖK’e bildirir. YÖK atama yapılacak ÖYP araştırma görevlisi

kadrolarını kendi resmi internet sitesinde ilan eder.

Başvuru, değerlendirme ve atama

MADDE 5 – (1) Adaylar, YÖK’ün resmi internet sitesinde ilan edilen ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına

başvurularını, söz konusu internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre yapar. ÖYP araştırma görevlisi

kadrolarına yerleştirmeler YÖK tarafından ÖYP puanı esas alınarak merkezi sistemle yapılır.

(2) İlan edilen kadrolara yerleştirilen adayların beyanlarının doğruluğunun kontrolü ilgili yükseköğretim kurumunca

yapılır. ÖYP araştırma görevlilerinin atanmaları 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca; Yabancı dil puanı

50’nin altında olanlar için bir yıl, yabancı dil puanı 50-64 puan olanlar için ise iki yıl süreyle yapılır. Yanlış beyanda

bulunduğu halde ataması yapılan araştırma görevlileriyle ilgili tüm cezai ve hukuki sorumluluk atamayı yapan

yükseköğretim kurumu yetkililerine aittir.

(3) ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve

başladıktan sonra istifa edenler, kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyan vererek ataması

yapılmayanlar ile halen ÖYP araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların yeniden ÖYP araştırma görevlisi

kadrolarına başvurmaları halinde ÖYP puanları 1 yıl süreyle % 10 oranında düşürülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Eğitimi ve Lisansüstü EğitimÖğretim

Yabancı dil eğitimi

MADDE 6 — (1) Yabancı dil puanı 65’in altında olan ÖYP araştırma görevlileri ÖYP puanları ve tercihleri esas

alınarak merkezi yerleştirme sistemi ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği yurtiçindeki yükseköğretim

kurumlarına altı ay süreyle dil eğitimi almak üzere yerleştirilir.

(2) ÖYP araştırma görevlileri, eğitim süresi boyunca yabancı dil eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında 2547

sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilirler.

(3) ÖYP araştırma görevlilerinin yurtiçi yabancı dil eğitimine katılmaları ve devam etmeleri zorunludur. Dil

eğitimine katılmayanların veya yeterli dil puanı almış olsalar dahi dil eğitimine devam etmeyenlerin kadro ile

ilişikleri kesilir.

(4) Yurtiçindeki altı aylık yabancı dil eğitimini tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri, kadrolarının bulunduğu

yükseköğretim kurumlarına dönerler. Ancak ÖYP araştırma görevlisi olarak atandığı tarihten itibaren; yabancı dil

puanı halen 50’nin altında olan araştırma görevlilerinin bir yılın sonunda, yabancı dil puanı 65’in altında olan

araştırma görevlilerinin ise iki yılın sonunda kadroları ile ilişikleri kesilir.

(5) Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 ve üzeri puan olan ÖYP araştırma görevlileri, istekleri halinde yabancı dil eğitimi

için en fazla altı ay süreyle yurtdışına gönderilir. Araştırma görevlilerinin yurt dışında dil eğitimi almalarına ilişkin

şartlar YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.

Lisansüstü eğitim kontenjanları ve yerleştirme

MADDE 7 – (1) ÖYP’ ye öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla katılmak isteyen yükseköğretim kurumları, lisansüstü

eğitim verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim‐öğretim ve

araştırma altyapılarını, ÖYP dışı lisansüstü öğrenci sayısı ve ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim vermeyi

planladıkları araştırma görevlisi sayılarını YÖK’e bildirir.

(2) YÖK Yürütme Kurulu kararı ile ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar ile kontenjanları

belirlenir. Belirlenen program ve kontenjanlar YÖK’ün resmi internet sitesinde ilan edilir.

(3)Belirlenen kontenjanlara başvuracak adaylarda aranacak asgari şartlar (mezuniyet alanı, ALES ve yabancı dil)

Yükseköğretim kurumlarınca belirlenir. Lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirmeler adayların ÖYP puanı esas

alınarak YÖK tarafından merkezi sistemle gerçekleştirilir.

Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için ise ilgili Yükseköğretim

Kurumunca özel yetenek sınavı yapılır. Değerlendirme ve yerleştirme adayların ÖYP Puanının % 75’i ve ilgili

Yükseköğretim Kurumunca yapılan Özel Yetenek Sınavının % 25’i hesaplanarak yapılır.

(4) Yabancı Dil Sınav puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK tarafından yerleştirildikleri ÖYP

lisansüstü programlarına kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile 2547 sayılı Kanunun 35.

maddesi uyarınca ilgili yükseköğretim kurumlarında görevlendirilirler. Ancak ÖYP kapsamında atanan ve yabancı

dil puanı 65 ve üzeri olan araştırma görevlileri;

(a) Yüksek lisans eğitimlerini atandıkları yükseköğretim kurumlarında alabilirler.

(b) Doktora eğitimi için, ilgili anabilim dalının ÖYP kapsamına alınıp alınamayacağı, kuruluş tarihinden itibaren 10

yıl geçmeyen Yükseköğretim Kurumları için, YÖK Yürütme Kurulunca karar verilir. Diğer Yükseköğretim Kurumları

kendi kadrolarına atanan araştırma görevlilerini YÖK Yürütme Kurulu kararı gerekmeksizin doktora eğitimine

başlatabilirler.

Ancak; ÖYP araştırma görevlisi olarak atanmadan önce bir başka yükseköğretim kurumunda atandığı anabilim

dalına/bölüme uygun bir lisansüstü programa devam edenlerin bu lisansüstü programlara devam edip

edemeyecekleri yükseköğretim kurumlarının takdirindedir.

(5) Atandığı tarihte veya yurtiçi yabancı dil eğitimi sonunda, Yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma

görevlilerinin, iki yarıyıl içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği lisansüstü eğitim programlarından

birine başlamamaları durumunda kadroları ile ilişikleri kesilir.

(6) ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden önce YÖK Yürütme Kurulunca belirlenen lisansüstü eğitim

kontenjanları dışında başka bir yükseköğretim kurumu ve/veya bölümde lisansüstü eğitime başlamış araştırma

görevlilerine aynı yerde lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen yükseköğretim kurumlarının kontenjan talepleri, YÖK

Yürütme Kurulunca bireysel olarak değerlendirilir.

(7) ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden sonra YÖK Yürütme Kurulunca belirlenen lisansüstü eğitim

kontenjanları dışında başka bir yükseköğretim kurumu ve/veya bölümde lisansüstü eğitime başlamış araştırma

görevlilerine aynı yerde lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen yükseköğretim kurumlarının kontenjan talepleri

değerlendirmeye alınmaz.

(8) Öğretim üyesi yetersizliği nedeniyle açılamayan lisansüstü eğitim programlarında ÖYP kapsamında araştırma

görevlisi yetiştirilmesine YÖK Yürütme Kurulunca karar verilir.

(9) Halen bir devlet yükseköğretim kurumunda lisansüstü (yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora) eğitimine

devam eden ÖYP araştırma görevlilerinin devam ettikleri yükseköğretim kurumu/bölüm/anabilim dalı

Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilan edilen ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapabilecek yükseköğretim

kurumları arasında yer alıyorsa, bu anabilim dalına yerleşen araştırma görevlileri bu yükseköğretim kurumuna

tahsis edilen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında tutulur. Yükseköğretim kurumunun bu durumdaki araştırma

görevlileri için kontenjan talep etmesine gerek yoktur.

(10) ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan araştırma görevlilerinin doktora eğitimlerine bir başka

yerde devam etmelerine yükseköğretim kurumunun teklifi üzerine YÖK Yürütme Kurulunca karar verilir.

(11) ÖYP Araştırma Görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmaları esastır. Aynı bölümde

olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptırmak yükseköğretim

kurumunun takdirindedir. Ancak, bölüm değişikliği yükseköğretim kurumunun teklifi ve YÖK Yürütme Kurul Kararı

ile yapılabilir.

Öğrenim süresi

MADDE 8 — (1) ÖYP araştırma görevlilerinin öğrenim süreleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde

belirlenen normal öğrenim süreleridir. Anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ek süre ve bilimsel hazırlık

boyunca ÖYP kapsamında verilen desteklerden yararlanılamaz.

(2) Bu Usul ve Esasların 6 ncı maddesi gereğince yabancı dil yeterliliği sağlamak için verilen süreler ile

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince verilen ek süreler de dâhil olmak üzere eğitim‐öğretim süresi

içinde çalışmalarını tamamlayamayan, ÖYP’ye devam etmek istemeyen, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim

kurumunda görevine başlamayan veya görevine başlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen ÖYP

araştırma görevlilerinin ilişikleri kesilerek haklarında taahhütname ve kefaletname senedi uyarınca işlem yapılır.

(3) ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlileri, lisansüstü eğitim yaptıkları yükseköğretim kurumunun ilgili

kararlarına uymakla yükümlüdür.

(4) Bu Usul ve Esaslara göre ÖYP kadrosu ile ilişik kesilmesi lisansüstü eğitimle de ilişik kesilmesi neticesini

doğurmaz.

Danışman atanması ve tez izleme komitesi

MADDE 9 — (1) ÖYP araştırma görevlilerine, lisansüstü öğrenim için kayıtlı oldukları enstitü tarafından bir

danışman görevlendirilir. Danışman, her yarıyıl sonunda araştırma görevlisi hakkında hazırlayacağı

değerlendirme raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar düzenli olarak öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu

yükseköğretim kurumuna gönderilir.

(2) 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca bir başka yükseköğretim kurumuna görevlendirilen ÖYP araştırma

görevlileri, mecburi hizmetle yükümlü bulundukları yükseköğretim kurumlarına yılda bir kez bilgilendirme amacıyla

rapor sunmakla yükümlüdür.

(3) Dersleri başarı ile tamamlayarak tez aşamasına geçen ÖYP araştırma görevlileri, tez danışmanının olumlu

görüşü ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile atandıkları yükseköğretim kurumunda tez çalışmalarını yürütebilirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kaynak Aktarımı, ÖYP Giderleri ve Harcamalar

Kaynak aktarımı

Madde 10- (1)2547 sayılı Kanunun 10. Maddesi uyarınca yurt içinde ve yurt dışında öğretim üyesi yetiştirilmesi

amacıyla YÖK bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten ÖYP çerçevesinde

desteklenmesine karar verilen başvurulara ilişkin YÖK Yürütme Kurulu tarafından uygun görülen tutarlar,

tahakkuk ettirilmek suretiyle ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine aktarılır. ÖYP kapsamında, yükseköğretim

kurumlarına aktarılan tutarların karşılığı, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından bir yandan (B) işaretli cetveline öz

gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvele ödenek olarak kaydedilir. Yapılacak ödemelere ilişkin süreler ve tutarlar

YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Kaynak aktarımı ÖYP araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim

gördükleri yükseköğretim kurumlarına yapılır.

(2) Kaynak aktarımı yapılabilmesi için;

(a) Bir yükseköğretim kurumu adına başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim yapan araştırma

görevlilerinin, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi kapsamında görevlendirilmiş olması,

(b) ÖYP araştırma görevlisinin atandığı bölüm/anabilim dalı ile lisansüstü eğitim yaptığı bölüm/anabilim dalının

aynı olması, (Yürütme Kurul Kararı ile farklı bölümde lisansüstü eğitim yapmasına izin verilenler hariç) gerekir.

(3) ÖYP Araştırma görevlisi hangi lisansüstü eğitim programına devam ediyorsa (yüksek lisans, doktora,

bütünleşik doktora) sadece devam ettiği program için ayrılan ödenek lisansüstü eğitim yaptığı yükseköğretim

kurumuna aktarılır.

(4) Ortak yürütülen lisansüstü eğitim programlarında kaynak aktarımı her iki üniversiteden alınan ders kredileri

dikkate alınarak yapılır.

ÖYP Giderleri

Madde 11- (1)ÖYP araştırma görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere Yükseköğretim Kurulu

tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için eğitim‐öğretim ve araştırma amacıyla ilgili yükseköğretim kurumuna

aktarılan kaynaklar:

(a) Proje Giderleri: Lisansüstü eğitim için gerekli alımlar, temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makineteçhizat

ve hizmet alım, bakım ve onarım harcamaları (tez çalışmaları ile eğitim programı kapsamında yapılacak

diğer ödemeler dahil)

(b) Seyahat Giderleri: ÖYP araştırma görevlilerinin ile bunların danışmanlarının yılda 15 günü aşmayacak

şekilde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları (6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan

ödemeler ile ÖYP araştırma görevlisinin danışmanları için ÖYP kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil) için

kullanılır

ÖYP kaynaklarının kullanımı

MADDE 12 ‐ (1) ÖYP kapsamında ilgili yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlardan yapılacak ödemelere

ilişkin gider gerçekleştirme işlemleri, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi tarafından yerine getirilir.

Aktarma ve iade

MADDE 13 ‐ (1) ÖYP kapsamında ilgili yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlar her bir ÖYP araştırma

görevlisi için bu Usul ve Esasların 11 inci maddesinde yer alan dağılıma uygun olarak harcanır. Amacı

doğrultusunda kullanılamayacağı anlaşılan tutarlar arasında ve diğer gider kalemlerinden bu gider kalemlerine

aktarma yapılamaz. Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarına aktarılan tutarlardan, kullanılmayanlar, YÖK’ün ilgili

hesaplarına iade edilir.

Harcama belgeleri ve muhafazası

Madde 14 ‐ (1) ÖYP kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri

Yönetmeliği hükümleri uygulanır. ÖYP faaliyetleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgelerin

nüshaları, ilgili yükseköğretim kurumu ÖYP Kurum Koordinasyon Birimlerinde genel hükümlere göre muhafaza

edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

Sorumluluk

MADDE 15‐ (1) Yükseköğretim kurumları, bu Esas ve Usuller ile kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun

olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK’e gerekli bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.

Denetim

MADDE 16 ‐ (1) Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanununa göre denetlenir. ÖYP’nın uygulanmasına ilişkin olarak yükseköğretim kurumunca yapılan iç denetim

sonucunda bu Esas ve Usullere aykırılık teşkil eden bir hususun tespiti halinde, bu durum ilgili yükseköğretim

kurumu tarafından YÖK’ e iletilir. ÖYP’nin yükseköğretim kurumlarındaki uygulamaları gerek görülmesi halinde

ayrıca YÖK tarafından denetlenebilir.

(2) Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay denetimine tabidir.

Çeşitli Hükümler

MADDE 17 -

(1) 2010 yılından önce ÖYP’ye dahil olan araştırma görevlilerine YÖK tarafından kaynak aktarımı yapılmaz.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Esas ve Usuller, kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19-

Bu Esas ve Usulleri Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Aşağıda 2010 yılı ÖYP yönetmeliği yer almaktadır. Bu yönetmelik 14.08.2012

tarihinde https://basin.yok.gov.tr/?page=duyurular&v=read&i=103 linkinden (YÖK sitesi) alınmıştır.

 

“ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Öğretim

Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim

kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü

eğitim yaptırılması yoluyla, öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2(1) Bu Esas ve Usuller, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının işleyişine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Esas ve Usuller, 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun 10 uncu

maddesi,

(2) 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, “Kadroların Kullanımına İlişkin Esaslar” başlıklı 22 nci

maddesinin 5 inci fıkrası, hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Esas ve Usullerde geçen;

a) ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

b) YÖK-ÖYP Komisyonu: Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bir Yürütme Kurulu üyesi başkanlığında

farklı branşlardan beş öğretim üyesi ve bir DPT temsilcisinden oluşturulan komisyonu,

c) ÖYP Araştırma Görevlisi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na katılan lisansüstü eğitim yapan araştırma

görevlisini,

ç) ÖYP Üniversitesi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü öğretim veren yükseköğretim

kurumunu,

d) ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi: Yükseköğretim kurumlarında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının

sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve

işlemlerin yürütülmesinden ile her türlü harcamanın yapılmasında yetkili ve sorumlu birimi,

e) ÖYP Kurum Koordinatörü: OYP Kurum Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına

yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından belirlenen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişiyi,

f) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından ÖYP kurum koordinasyon biriminde görevli personel

arasından belirlenen kişi ya da kişileri,

g) Harcama yetkilisi: ÖYP kurum koordinatörünü,

h) Muhasebe birimi: Yükseköğretim kurumlarında muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü birimi,

ı) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu kişiyi,

i) Özel hesap: Yükseköğretim kurumları bütçelerinde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı için YÖK tarafından

ÖYP Üniversitelerine aktarılan ödeneğin tutulduğu ve kamu bankalarının birinde açtırılan özel hesabı,

j) ÖYP Puanı: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına araştırma görevlisi olmak üzere başvuran adayların ya da

program gereğince bir ÖYP üniversitesine eğitim görmek amacıyla başvuran ÖYP araştırma görevlilerinin lisans

genel not ortalamasının %35’i ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda

alınan puanın %50’si ve varsa yabancı dil puanının %15’i alınarak hesaplanan ve en son girilen ALES ve Yabancı

Dil Sınav sonuçlarına göre güncellenebilen puanı,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

l) Yükseköğretim Kurumu: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerini,

m) Program: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

n) Yabancı Dil Sınavı: ÜDS, KPDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Değerlendirme ve Atama

ÖYP Araştırma Görevlisi Kontenjanları

MADDE 5 – (1) Yükseköğretim kurumları, program kapsamında alınmasını istedikleri anabilim dalları itibariyle

araştırma görevlisi sayılarını ve araştırma görevliliğine başvuruda bulunacakların lisans veya lisansüstü

mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları belirleyip YÖK’e bildirir. YÖK Yürütme Kurulu, programa katılmak üzere

başvuruda bulunan yükseköğretim kurumlarının taleplerini değerlendirir ve ÖYP araştırma görevlisi

kontenjanlarını belirler.

Başvuru ve Değerlendirme

MADDE 6 –(1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile YÖK resmi internet

sitesinde ilan edilen ÖYP araştırma görevlisi kontenjanlarına, belirlenen koşulları karşılayan adaylar ilgili

rektörlüklere bireysel olarak başvururlar. Değerlendirme ve atamalar cari usullere göre yapılır.

(2)ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına, ilgili yükseköğretim kurumunun senato kararı ile ÖYP puanları esas

alınarak da atama yapılabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Öğretimi ve Lisansüstü Eğitim

Yabancı Dil Eğitimi

MADDE 7 — (1) Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 puanın altında olan ÖYP araştırma görevlilerine istekleri halinde

ÖYP Puanları ve tercihleri esas alınarak Yükseköğretim Kurulunun belirlediği yurtiçindeki üniversitelerde 6 aya

kadar yabancı dil eğitimi verilir.

(2) Yurtiçindeki en çok 6 aylık yabancı dil eğitimini tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri, kadrolarının bulunduğu

üniversitelere dönerler.

 

(3)Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 ve üzeri puan alan ÖYP araştırma görevlileri, istekleri halinde yabancı dil eğitimi

için 3 ay süreyle yurtdışına gönderilir.

(4)Yabancı Dil eğitim programlarının başlama tarihinden en geç 1 yıl sonra, yapılacak ilk Yabancı Dil Sınavından

65 ve üzeri puan alamayan ÖYP araştırma görevlileri ÖYP Programı kapsamında yapılan desteklerden

faydalanamazlar.

ÖYP Öğrenci Kontenjanları ve yerleştirme

MADDE 8 – (1) Programa öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla katılan yükseköğretim kurumları, lisansüstü öğrenim

verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim-öğretim ve araştırma

altyapılarını, ÖYP dışı mevcut ve bu kapsamda almayı planladıkları öğrenci sayılarını ve bu öğrencilerde

arayacakları asgari şartları YÖK’e bildirir. Yürütme Kurulu tarafından YÖK-ÖYP Komisyonunun görüşü de

alınarak bu talepler arasından ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar, öğrenci kontenjanları ve

öğrencilerin kabulüne ilişkin şartlar YÖK resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) 65 ve üzeri Yabancı Dil Sınav puanı olan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK tarafından ilan edilen ÖYP

lisansüstü programlarına, lisansüstü öğrenci olarak kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ilgili

üniversitelere görevlendirilir.

Öğrenim Süresi

MADDE 9 — (1) ÖYP öğrenim süresi yüksek lisans için 4, doktora programı için 8, bütünleştirilmiş

doktora programı için 10 yarıyıldır. Tez çalışmalarını tamamlayamayan araştırma görevlilerine, tez izleme

komitesinin gerekçeli kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yüksek lisans için 2; doktora veya bütünleştirilmiş

doktora programı için en fazla 4 yarıyıl ek süre verilebilir. Kendilerine ek süre verilen araştırma görevlileri,

ek süre boyunca, bu program kapsamında verilen desteklerden yararlanamazlar.

(2) Ek süre de dâhil belirtilen süreler içinde çalışmalarını tamamlayamayan veya programa devam etmek

istemeyen ÖYP araştırma görevlilerine mecburi hizmet sözleşmesi maddeleri uygulanır.

Mecburi Hizmet Sözleşmesi

MADDE 10 — (1) Eğitim programına başlayan ÖYP araştırma görevlileri, kadrosunun bulunduğu üniversiteye

karşı sorumlu olmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 nci maddesi hükmü çerçevesinde bir mecburi hizmet

sözleşmesi imzalar.

Danışman Atanması ve tez izleme komitesi

MADDE 11 — (1) ÖYP araştırma görevlilerine, lisansüstü öğrenim için kayıtlı oldukları enstitü tarafından bir

danışman görevlendirilir. Danışman, her yarıyıl sonunda öğrenci hakkında, ilgili enstitü tarafından belirlenen

esaslara uygun olarak hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar düzenli olarak

öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversiteye iletilir.

(2) Dersleri başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlilerinin tez çalışmalarını değerlendirmek üzere, enstitü

tarafından, varsa mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversitede görev yapan bir öğretim üyesinin de katılımıyla

en az üç öğretim üyesinden meydana gelen bir tez izleme komitesi oluşturulur. Bu komite her yarıyıl sonunda

toplanarak ÖYP araştırma görevlisinin tez çalışmasını değerlendirerek bir rapor hazırlar. Raporun bir nüshası

ÖYP araştırma görevlisinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversiteye iletilir.

(3) Dersleri başarı ile tamamlayarak tez aşamasına geçen ÖYP araştırma görevlileri, tez danışmanının olumlu

görüşü ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile atandıkları üniversitede tez çalışmalarını yürütebilirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖYP Bütçesi, Harcamalar, Özel Hesap ve Kaynak Aktarımı

ÖYP Araştırma Görevlisi Bütçesi

Madde 12 - (1) ÖYP araştırma görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere Yükseköğretim Kurulu

tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisine ait olmak üzere eğitim, öğretim ve araştırma amacıyla bir kaynak

tahsis edilir. Tahsis edilen ödeme miktarı bir proje fonu; yurt dışı kısa ve uzun süreli bilimsel amaçlı toplantı

giderleri; yurtiçi ve yurtdışı yabancı dil dâhil eğitim-öğretim masrafları; ÖYP üniversitesine alınacak ofis

ekipmanları, sarf malzemeleri ve makine-teçhizat alım ve bakım onarım destek harcamaları; danışmanları için

kısa süreli yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı toplantı giderleri, tez çalışmaları ile eğitim programı kapsamında

yapılacak diğer mecburi ödemelerden oluşur.

Yabancı Dil Eğitimi Harcamaları

Madde 13- (1) ÖYP kapsamında yurt içinde yabancı dil eğitimi veren yükseköğretim kurumlarına bu eğitimlerin

karşılığında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı harcama kalemleri kapsamında ödeme yapılır. Yapılacak ödeme

miktarı YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenerek ilgili yükseköğretim kurumlarına aktarılır.

(2) Yurt dışında yapılacak yabancı dil öğretim bedelleri, ilgili ÖYP araştırma görevlisinin bulunduğu yükseköğretim

kurumlarının hesabına aktarılır.

Kaynak aktarımı

MADDE 14 - (1) YÖK bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten program uyarınca

desteklenmesine karar verilen başvurulara ilişkin uygun görülen tutarlar, YÖK bütçesine gider kaydedilmek

suretiyle program yürütücüsü yükseköğretim kurumunun kamu bankalarından birinde Öğretim Üyesi Yetiştirme

Programı Destek Hesabı adıyla açtıracağı banka hesabına aktarılır. Aktarılan tutarlar, ilgili yükseköğretim

kurumunun bütçesine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenir. Özel hesaplarda izlenen tutarlar,

yükseköğretim kurumlarının Strateji Geliştirme Birimlerince açılmış bulunan diğer banka hesapları ile

ilişkilendirilmez. ÖYP kapsamında yapılacak aktarmalara ilişkin süreler ve miktarlar YÖK Yürütme Kurulu

tarafından belirlenir.

Özel hesaptan yapılacak harcamalar

MADDE 15 - (1) Özel hesaplarda izlenen tutarlar sadece ÖYP kapsamında yapılacak harcamalarda kullanılır. 12

inci maddede belirtilen her bir harcama kalemi için yapılacak ödemelere ilişkin üst sınırlar, YÖK Yürütme Kurulu

tarafından belirlenir.

Özel hesabın kullanımı

MADDE 16 - (1) Özel hesaptan yapılacak ödemelere ilişkin gider gerçekleştirme işlemleri, ÖYP Kurum

Koordinasyon Birimi tarafından yerine getirilir. Yükseköğretim kurumu üst yöneticisi tarafından ÖYP Kurum

Koordinasyon Biriminde görevli personel arasından belirlenen gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip

tahakkuk eden giderler, harcama yetkilisinin muhasebe birimine, muhasebe yetkilisinin de bankaya vereceği

talimat üzerine ilgililer adına özel hesaptan ödenir.

Yurtdışı Çalışmalar

MADDE 17 — (1) ÖYP araştırma görevlileri, bu amaçla Yükseköğretim Kurumlarına kendileri için tahsis edilen

miktarı aşmamak kaydıyla, gerektiğinde danışmanları ile birlikte kısa süreli yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara

katılabilirler. Söz konusu yurtdışı bilimsel toplantılara katılma giderleri de proje kapsamında desteklenir. Ayrıca

ÖYP araştırma görevlileri, yüksek lisans eğitimleri süresince en çok üç ay, doktora eğitimleri süresince de en çok

12 ay yurt dışında bir üniversitede eğitim-öğretimlerini veya araştırmalarını sürdürebilirler. Kısa süreli yurtiçi ve

yurtdışı faaliyetlerine ilişkin harcamalarda 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri geçerlidir. Ancak, bir ayı aşan

süreler için ÖYP araştırma görevlilerine 1416 sayılı kanun hükmünce ödenen burs miktarınca aylık ödeme yapılır.

Muhasebeleştirme işlemleri ve belgeleri

MADDE 18- (1) Özel hesaba aktarılan tutarlar ile bunlardan yapılan harcamalar bütçe gelir-gider hesaplarıyla

ilişkilendirilmeksizin, emanet hesaplarda izlenir. Emanet hesaplardan yapılan bütün işlemlerde Merkezi Yönetim

Muhasebe Yönetmeliği eki muhasebe işlem fişi, muhasebeleştirme belgesi olarak kullanılır. Muhasebeleştirme

belgelerinin ekine harcama belgelerinin asılları eklenir. Harcama belgelerinin onaylı nüshaları da ÖYP Kurum

Koordinasyon Ofislerinde muhafaza edilir.

Harcama belgeleri ve muhafazası

Madde 19- (1) ÖYP kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri

Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanır. ÖYP faaliyetleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgelerin

nüshaları, ilgili yükseköğretim kurumu ÖYP Kurum Koordinasyon Ofislerinde genel hükümlere göre muhafaza

edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

Aktarma ve iade

MADDE 20 - (1) Özel hesaplarda izlenen tutarlar, 14 üncü madde uyarınca YÖK kararı ile belirlenen dağılıma

uygun olarak harcanır. Ancak, söz konusu dağılımda aktarma amacı doğrultusunda kullanılamayacağı anlaşılan

tutarlar arasında ve diğer gider kalemlerinden bu gider kalemlerine üst yöneticinin onayı ile aktarma yapılabilir.

ÖYP kapsamında özel hesapta izlenen tutarlardan program süresi sonunda kullanılmayan tutarlar, YÖK’ün ilgili

hesaplarına iade edilir.

Sorumluluk

MADDE 21- (1) Yükseköğretim kurumları, bu Esas ve Usullerde kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun

olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK’e gerekli bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.

Denetim

MADDE 22 - (1) Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanununa göre denetlenir. ÖYP’nin uygulanmasına ilişkin olarak yükseköğretim kurumunca yapılan iç denetim

sonucunda bu Esas ve Usullere aykırılık teşkil eden bir hususun tespiti halinde bu durum ilgili yükseköğretim

kurumu tarafından YÖK’e iletilir. ÖYP’nin yükseköğretim kurumlarındaki uygulamaları gerek görülmesi halinde

ayrıca YÖK tarafından denetlenebilir. ÖYP faaliyetlerinde Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil eden fiillerin

tespiti halinde görevliler hakkında ilgili yükseköğretim kurumu tarafından genel hükümlere göre işlem yapılır.

(2) Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay denetimine tabidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Lisansüstü öğretimin tamamlanması ve öğretim üyeliğine atanma

MADDE 23 — (1) Doktora programından başarı ile mezun olan ÖYP araştırma görevlileri; en geç bir ay içinde

mecburi hizmetle yükümlü olduğu üniversitedeki görevlerine dönerler. Öğretim üyesi kadro ilanlarında ÖYP

kapsamında lisansüstü öğrenimini başarı ile tamamlayan araştırma görevlilerinin bulunduğu anabilim dallarına

öncelik tanınır.

MADDE 24 — (1) 31/07/2008 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına atanan

ve halen aynı kadroda bulunan araştırma görevlilerinden, ÖYP puanı, bu usul ve esaslar çerçevesinde aynı

üniversitenin aynı anabilim dalına atanan araştırma görevlileri ile eşit ya da daha yüksek olanlar, yükseköğretim

kurumlarının ilgili yönetim kurullarının önerisi ve YÖK Yürütme Kurulu’nun kararı ile bu usul ve esaslar

çerçevesinde ÖYP araştırma görevlisi desteklerinden faydalandırılırlar.

(2) Bu usul ve esasların yürürlüğe girmesinden önce, ÖYP programına dahil olan üniversiteler de DPT

tarafından daha önce aktarılmış meblağlar dikkate alınarak YÖK Yürütme Kurulu’nun kararı ile bu usul ve esaslar

çerçevesinde ÖYP araştırma görevlisi desteklerinden faydalandırılırlar.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu esas ve usuller hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.”

Kadroların üniversitelere dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir:

Ahi Evran 35

Kastamonu Üniversitesi 30

Düzce Üniversitesi 35

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 35

Uşak Üniversitesi 35

Rize Üniversitesi 65

Namık Kemal Üniversitesi 55

Erzincan Üniversitesi 40

Aksaray Üniversitesi 35

Giresun Üniversitesi 30

Hitit Üniversitesi 35

Bozok Üniversitesi 35

Adıyaman Üniversitesi 35

Ordu Üniversitesi 35

Amasya Üniversitesi 35

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 70

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 45

Sinop Üniversitesi 35

Siirt Üniversitesi 35

Nevşehir Üniversitesi 70

Karabük Üniversitesi 70

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 60

Çankırı Karatekin Üniver. 70

Artvin Çoruh Üniversitesi 50

Bilecik Üniversitesi 40

Bitlis Eren Üniversitesi 40

Kırklareli Üniversitesi 70

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 70

Bingöl Üniversitesi 60

Muş Alparslan Üniversitesi 60

Mardin Artuklu Üniversitesi 50

Batman Üniversitesi 40

Ardahan Üniversitesi 50

Bartın Üniversitesi 70

Bayburt Üniversitesi 70

Gümüşhane Üniversitesi 70

Hakkari Üniversitesi 35

Iğdır Üniversitesi 40

Şırnak Üniversitesi 35

Tunceli Üniversitesi 50

Yalova Üniversitesi 75

Genel Toplam 2.000__